Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Baysiad Hakknda

Misyonumuz Baþta özdeðerlerimiz olmak üzere, halkýmýzýn tarihine, kültürüne, kimliðine saygýyý esas alarak;ulusal ve uluslar arasý düzeyde öz kimliðimizin muhafazasý. Bölgemizin ekonomik kalkýnmasýný gerçekleþtirip, geliþmiþ bölgeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak, .... devam»

 
  Tasarım : Bayburt.NET