Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Baþkaný Salim Arslanhan AK Parti' Aday adayý oldudevam »

Tarih : 02.03.2015 - 14:31

BAYBURT ÇÝFTÇÝSÝNE BÜYÜK MÜJDE..!

MÝLLETVEKÝLÝMÝZ ÖZBEK’TEN BAYBURT ÇÝFTÇÝSÝNE BÜYÜK MÜJDE..! Bayburt’un tarým ve hayvancýlýk alanýnda Türkiye’de önemli bir yere gelmesi için çalýþmalarýmýz yoðun bir

devam »
Kaynak :
Tarih : 07.06.2014 - 12:04

Ýki Bayburtlu Yýlýn Starý seçildi

Ýki Bayburtlu Yýlýn Starý seçildi Yýlýn Starlarý, temmuz ayýnda Ýstanbul’da düzenlenecek muhteþem bir törenle ödüllerini alacak. Yýlýn Starlarý Ödülü, ekonomi, i

devam »

Tarih : 07.06.2014 - 11:31

Yeni Yapýlanma ve Hedef Projeler

Yeniden yapýlanma çalýþmalarý devam eden derneðimizin Önümüzdeki aylarda yapýlacak Kongresi sonrasý  2014-2016 dönemi  hedef çalýþma planlamasý aþaðýdaki gibidir.

devam »

Tarih : 30.04.2014 - 10:48

MESLEK GURUPLARI LÝSTESÝ OLUÞTURUYORUZ

ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜÇBÝRLÝÐÝ BAYBURT,LU  ÝÞADAMI VE YÖNETÝCÝLERÝ MESLEK GURUPLARI LÝSTESÝ OLUÞTURUYORUZ,LÜTFEN HERKES KATKI SUNSUN. AMAÇ TÝCARETÝMÝZÝ BÝRBÝR

devam »

Tarih : 31.03.2014 - 04:58

ÝSTANBULDA BÜYÜK BULUÞMA

Baþbakan Erdoðan’ýn katýlmadýðý programýn aðýr toplarý Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ oldu. Her iki isimde salo

devam »
Kaynak :
Tarih : 25.02.2014 - 08:11

Sosyolog Yazar Ýsmail Öz’ün son kitabý Ýnsan Okursa

Yazarýn  son kitabý önemli sorunlarýmýzdan biri olan, fakat sorun olarak görünmeyen okuma(ma) alýþkanlýðýna dairdir. Bu konuyu kendine “dert” olarak kabul edenlerin, vakit ayýrý

devam »

Tarih : 22.01.2014 - 08:43

Bir Bayburtlu Bestekar Fýrat Kýzýltuð

Yazar, þair, bestekâr. Bayburt''ta doðdu. 1957 yýlýnda Trabzon Öðretmen Okulunu bitirdikten sonra yurdun çeþitli yerlerinde ilkokul öðretmenliði ve fotoðrafçýlýk yaptý.  Müzi

devam »
Kaynak :
Tarih : 16.01.2014 - 14:38

Ýki Ýngiliz Seyyahýn Gözüyle Bayburt

9 yüzyýlda Bayburt'un, çevresiyle ulaþýmýný saðlayan önemli iki ana yol vardý. Bunlardan biri þehri Karadeniz'e baðlayan Bayburt-Trabzon yolu, diðeri Kafkaslara baðlayan Bayburt-Erzuru

devam »
Kaynak :
Tarih : 16.01.2014 - 14:35

18 Ocak 1993 Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü

18 Ocak 1993 Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý.  Bir Kýþ Günü Yerler Gökler Hüzünlü Giti O Günü Üzengili Köyü Daðla

devam »
Kaynak :
Tarih : 16.01.2014 - 14:31


 
  Tasarım : Bayburt.NET