Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Sosyolog Yazar Ýsmail Öz’ün son kitabý Ýnsan Okursa


Bayburtlu Hemþerimiz ve Yönetim kurulu üyemiz Sosyolog Yazar Ýsmail Öz’ün Son Kitabý Ýnsan Okursa C planý Yayýnlarýndan çýktý.

Yazarýn  son kitabý önemli sorunlarýmýzdan biri olan, fakat sorun olarak görünmeyen okuma(ma) alýþkanlýðýna dairdir. Bu konuyu kendine “dert” olarak kabul edenlerin, vakit ayýrýp okumaný öneririyor.

Bu çalýþma, kitaplarý yalnýzlýktan kurtaracak “güzel göz”lerin peþindedir.                                                 

Ýsmail ÖZ Kimdir

Sosyolog& Reh. Psk. Dan.

1973 Yýlýnda  Bayburt\' Erikdibi köyünde doðdu,ilk ve orta öðrenimini burada tamamladý.Ýnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm\'ünden mezun oldu.

Felsefe Grubu Öðretmenliði formasyonunu aldýktan sonra Ýstanbul\'daki çeþitli dershanelerde \"Felsefe Grubu\" öðretmenliði yaptý.Bunun yaný sýra rehber öðretmenlik ve idarecilik

görevleri de yürüttü. Birçok Ulusal Gazete, dergi ve internet sitesinde yazýlarý yayýnlandý.Sosyolog Ýsmail Öz\'ün, yerel ve ulusa gazetelerde yayýnlanmýþ 500 denemesi ve 4 kitabý bulunmaktadýr.Çeþitli radyo ve televizyon programlarýna katýlan yazar sivil toplum kuruluþlarýnda da faaliyetler yürütmektedir.Erikdibi Köyü Derneði Yönetim Kurulu Üyesi,BAYSÝAD\' da Yönetim Kurulu Üyesi,Sigarayla Savaþanlar Derneði kurucu üyesi ve Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Vakfý mensubudur.

Yazar bireysel geliþim, sýnav kaygýsý,motivasyon gibi konularda, baþta Ýstanbul olmak üzere çeþitli illerde birçok seminer ve konferans verdi.Halen C Planý Akademi bünyesinde Profesyonel Öðrenci konusunda seminerler ve eðitimler vermektedir.Tarih : 22.01.2014 - 08:43Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET