Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


ÝSTANBULDA BÜYÜK BULUÞMA
Bayburt’un düþman iþgalinden kurtuluþunun 96’ýncý yýldönümü nedeniyle her yýl geleneksel olarak Baðcýlar’da gerçekleþtirilen ve Bayburtlularýn gurbetteki en büyük buluþmasý olarak kabul gören 21 Þubat Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Baþbakan Erdoðan’ýn katýlmadýðý programýn aðýr toplarý Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ oldu. Her iki isimde salondan büyük alkýþ aldý.

 

Ak Parti’li Belediye Baþkanlarý ve siyasilerin yoðun katýlým gösterdiði gecede,Bayburt MHP Belediye Baþkan Adayý Ýdris Aydýn ve MHP heyeti sevgi gösterileri ve tezahüratlar eþliðinde karþýlandý.

 

Gecenin en heyecanlý ismi ise kuþkusuz Bayburt Kültür ve Yardým Derneði’nin yeni Baþkaný Faruk Kýlýçaslan’dý.

“Bugünleri 1947 yýlýnda atýlan tohumlara borçluyuz”

 

Tüm dernek ve köy baþkanlarýný, yeni seçilen yönetim kurulunu tek tek yanýna çaðýran Kýlýçaslan, gecede yaptýðý konuþmada, kendisinden önce görevi yürüten 14 baþkana teþekkür ederek, þunlarý söyledi:

 

“1947 yýlýnda kurulan derneðimizi bu günlere taþýyan geçmiþ baþkanlarýmýza, abilerimize teþekkür ediyorum. Bugün burada, bu güçle ve coþku ile toplanabiliyorsak, bunu 1947 yýlýnda atýlan tohumlara borçluyuz. Evet, burada bir araya toplanýyoruz ama hepimiz memleket hasreti yaþýyoruz.”

 

Özellikle emekli olan Bayburtlulara, nüfuslarýný Bayburt’a aldýrmalarý yönünde ricada bulunan Baþkan Kýlýçaslan, Bayburt’ta ki olgun ve seviyeli siyasi mücadeleye de övgüler yaðdýrarak, adaylara baþarýlar diledi.

 

Gecede bir konuþma yapan Bayburt Belediye Baþkan H. ALÝ Polat ise, özellikle salonda bulunan ve Bayburt Belediyesi’ne destek veren ilçe Belediye Baþkanlarýna teþekkür etti. Baþkan Polat’ýn, bir de iddiasý vardý:

 

“Görevde olduðum süre içerisinde, Ýstanbul belediyelerinden her türlü desteði aldýk. Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde hiçbir ilin bizim Ýstanbul Belediyelerinden aldýðý desteði aldýðýný düþünmüyorum.”

 

Özbek: “Bayburt merkez nüfusu 50 binin üzerine çýkacak”

 

Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, özellikle Bayburt Üniversitesi veBayburtlularýn nüfuslarýný Bayburt’a aldýrmalarý neticesinde, kýsa zamandaBayburt merkez nüfusunun 50 Binin üzerine çýkacaðýný söyledi. 

 

Gece, plaket sunumlarý, toplu fotoðraf çekimi ve sahneye çýkan sanatçýlar eþliðinde son buldu.

 

Geceden Notlar:

 

-      Geceye Bakan Ýdris Güllüce,Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer,Ýstanbul Milletvekilleri Ünal Kacýr ve Harun Karaca,Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Baþkan Kadir Topbaþ’ýn yaný sýra;Bahçelievler Kaymakamý Mehmet Ali Özyiðit, Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðrýcý, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu,Kaðýthane Belediyesi Baþkaný Fazlý Kýlýç, bir çok siyasi ve bürokrat katýldý.

-      Demirözü Belediye Baþkaný Selami Ersen, Gökçedere Belediye Baþkaný Necmettin Bakýr’da geceye katýlanlar arasýndaydý.

-      Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coþkun ve Bayburt Garnizon Komutaný Albay Mehmet Nail Yiðit’te geceye Bayburt’tan katýlan diðer isimler oldu.

-      Geceyi sunan Nur Haktan ve Bayburtlu radyocu Talha Bora Öge’nin performansý beðeni topladý…

-      Sahneye sýrasýyla çýkan Bayburtlu sanatçýlar Sehlan Burak, Nuray Þimþek ve BayburtKültür ve Yardým Derneði Türk Halk Müziði Korosu beðeniyle dinlendi…

 

-      Gecenin sürprizi ise muhteþem 6’lý olarak anons edilen eski tüfeklerin sahne almasý oldu… Ýzzet Altýnmeþe, Selahattin Alpay, Belkýs Akkale, Nuray Hafiftaþ, Bedri Ayseli ve Süreyya Davulcuoðlu’nun birlikte çýktýðý sýrada, gecenin en coþkulu anlarý yaþandý. Muhteþem 6’lýnýn sahneye çýkýþta ilk söyledikleri “De get Bayburt” türküsü sýrasýnda, neredeyse salonda ki tüm telefonlar çekim için birbiriyle yarýþtý.Kaynak :

Tarih : 25.02.2014 - 08:11Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET