Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Yeni Yapýlanma ve Hedef Projeler
Yeniden yapýlanma çalýþmalarý devam eden derneðimizin Önümüzdeki aylarda yapýlacak Kongresi sonrasý  2014-2016 dönemi  hedef çalýþma planlamasý aþaðýdaki gibidir.


1-  BAYSÝAD Ýþ Destek Merkezi: Üye firmalarýmýz için yapýlacak çalýþma baþlýklarý;

 

a.   Bayburt Firma Rehberi; BAYSÝAD üyesi olsun-olmasýn yurtiçinde ve yurtdýþýnda mevcut þirketlerin listelendiði webde(internet ortamýnda) ve yazýlý-baský ortamda(kitap-dergi) yer alan firma rehberi projesidir. Hazýrlanacak online platformda firma bilgileri, iletiþim araçlarý ve ürün yelpazesi yer alacak…

 

b.   Bayburt Fuarý; Yurtiçinde ve Yurtdýþýnda belli dönemlerde açýlacak fuarla hem Bayburt’lular kaynaþacak hem de üye firmalarýmýz ürünlerini tanýtmýþ olacak.

 

c.   Yurtiçi ve Yurtdýþý Gezi Programlarý; Belli dönemlerde planlanacak gezilerle firmalarýmýz kaynaþacak, yeni iþ imkanlarý oluþturulacak…

 

2-  Bayburt Siyaset Platformu-Akademisi; Oluþturulacak yeni yapýyla, yeni yapýlanmayla mevcutta siyasette bulunan veya siyasete meyilli hemþerilerimize bölgesel destekler verilecek. Bölgesinde örgütlenmesi desteklenerek Bayburt’luluk paydasýnda partisinin hiçbir önemi olmadan gerekli imkanlar saðlanacak.

Bayburtlu Yöneticiler ise;kurumlarýnda desteklenecek, kariyer basamaklarýnda yardýmcý bir güç olarak arkalarýnda olunacak. Gerekli tüm destekler saðlanacak. Bu kiþiler vasýtasýyla kurumlara yeni istihdamlar saðlanacak… Tüm kurumlarda maksimum etkinlik saðlanmýþ olacak.

 

3-  Bayburt Kariyer Merkezi; oluþturulacak yapýlanma ile Bayburtlu iþverenle iþçi buluþturulmuþ olacak, rutin eðitimlerle üye firmalarýn kalifiye personel talebi de karþýlanmýþ olacak.

 

4-  BAYSÝAD Ormaný; Her yýl belirlenen illere birer BAYSÝAD Ormaný kurulacak. Bu kapsamda yerel yönetimlerdeki hemþerilerimizden destek istenecek.(Aðaç A.Þ- Ýston vs.)

 

5-  BAYSÝAD Kütüphaneleri; Belirlenen illere veya okullara kütüphane oluþturulacak. Kampanyalar düzenlenerek geniþ kitlelere ulaþýlacak ve etkinlik kazanýlmýþ olacak.

 

Bayburt Ýhtiyar Heyeti; Bayburtlu önde gelen kiþiler(iþadamý, yönetici, akademisyen, danýþman) tarafýndan oluþturulacak yapý ile Bayburt Lobiciliðinin önü açýlacak, Bayburt için hayati projeler belirlenip gerekli giriþimler bu ekip tarafýndan yürütülecek. Örneðin; havaalaný, tren güzergahý, büyük ölçekli fabrika yatýrýmlarý, kamu yatýrým ve teþvikleri...Tarih : 30.04.2014 - 10:48Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET