Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Ýki Bayburtlu Yýlýn Starý seçildi
Ýki Bayburtlu Yýlýn Starý seçildi

Ekovitrin dergisi tarafýndan bu yýl 13’üncüsü gerçekleþtirilen “Yýlýn Starlarý Anketi” geniþ bir katýlýmla tamamlandý

Ekovitrin dergisi tarafýndan bu yýl 13’üncüsü gerçekleþtirilen “Yýlýn Starlarý Anketi” geniþ bir katýlýmla tamamlandý. 184 bin 232 kiþinin oy kullandýðý anket sonucunda Baksý Müzesi kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan ile SOCAR CEO’su Kenan Yavuz yýlýn enleri arasýnda yer aldý. 
Türkiye’nin ilk uluslararasý aylýk ekonomi ve iþ dünyasý dergisi Ekovitrin tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Yýlýn Starlarý Anketi’nin 13’üncüsü rekor bir katýlýmla sona erdi. Anket sonucunda Baksý Müzesi Kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan ‘yýlýn bilim adamý’ seçilirken, Kenan Yavuz ise ‘yýlýn ceo’su seçildi.   
2013 Yýlýn Starlarýný belirlendiði 31 ayrý kategoride 91 adayýn yarýþtýðý anket Ekovitrin dergisi ile eþ zamanlý olarak Ekovitrin.com haber sitesinde baþladý ve yaklaþýk üç ay sürdü. 
Dün sonuçlanan ankette 'Yýlýn Starlarý Anketi' listesi þöyle oluþtu:
Yýlýn Bakaný : Mehmet Þimþek
Yýlýn Ýþ Adamý: Erman Ilýcak
Yýlýn Ýþ Kadýný: Ceyda Erem
Yýlýn Holdingi: TAV
Sanayide Yýlýn Þirketi: Konya Þeker
Yýlýn Markasý : Paþabahçe
Yýlýn Giriþimcisi: Emin Taha
Yýlýn Genç Ýþ Ýnsaný: Acun Ilýcalý
Yýlýn CEO’su: Kenan Yavuz
Yýlýn Ýhracatçýsý: BOYDAK
Yýlýn Bankasý: Ýþ Bankasý
Yýlýn Belediye Baþkaný: Kadir Topbaþ
Yýlýn Bürokratý: Orhan Birdal
Yýlýn Meslek Örgütü: ÝTO
Yýlýn STK’sý: URFAD
Yýlýn Kobisi: Zigavus
Yýlýn Üniversitesi: Karabük Üniversitesi
Yýlýn Ekonomi Yazarý: Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot
Yýlýn Saðlýk Kuruluþu: MEDICANA
Kamuda Yýlýn Projesi: Marmaray
Gayrimenkul Sektöründe Yýlýn Projesi: Maalak 1453
Turizm Sektöründe Yýlýn Yatýrýmý: Shangrý-la Bosphorus Otel
Yýlýn Ýnovasyon Projesi: Flora Halý
Yýlýn Bilim Adamý: Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
Yýlýn Sanatçýsý: Mustafa Ceceli
Avrupa’da Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný: Ýsmet Koyun
Almanya’da Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný: Þenol Yeðin
Fransa’da Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný: Murat Tüysüz
Türk Cumhuriyetleri’nde Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný : Hacý Ýbrahim Nehremli
Ortadoðu’da Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný: Halil Ýbrahim Demirhan 
ABD’de Yýlýn Baþarýlý Ýþ Ýnsaný: Hamdi Ulukaya

Yýlýn Starlarý, temmuz ayýnda Ýstanbul’da düzenlenecek muhteþem bir törenle ödüllerini alacak. Yýlýn Starlarý Ödülü, ekonomi, iþ ve siyaset dünyasýnýn Oscar’ý niteliði taþýyor.Tarih : 07.06.2014 - 11:31Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET