Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYBURT ÇÝFTÇÝSÝNE BÜYÜK MÜJDE..!


MÝLLETVEKÝLÝMÝZ ÖZBEK’TEN BAYBURT ÇÝFTÇÝSÝNE BÜYÜK MÜJDE..!

Bayburt’un tarým ve hayvancýlýk alanýnda Türkiye’de önemli bir yere gelmesi için çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam etmektedir. Amacýmýz Bayburt çiftçisinin üreten, ürettiði ile Türkiye pazarýnda yer bulan daha sonrasýnda da Dünya pazarýnýn kapýsýný aralayan bir tarým ve hayvancýlýk seviyesini yakalayabilmesidir. Ýnanýyorum ki, çiftçilerimizin kendilerine sunduðumuz destekleri iyi kullanmasý sonucunda önümüzdeki birkaç yýl içerisinde önemli bir seviyeye geleceklerdir.

 Bu amaçla; Karadeniz Bölgesinde ve DOKAP kapsamýnda yer alan Bayburt ilimizi yoðun bir mücadele ile 2015 yýlýna kadar devam edecek olan Doðu Anadolu DAP hayvancýlýk projeleri kapsamýna dahil ettirmiþtik. Bu projeler kapsamýnda Ýlimizde kurulacak olan en az 50 baþ, en fazla 300 baþ hayvan kapasiteli etçi ve kombine ýrk damýzlýk sýðýr iþletmelerinin yeni inþaat yapýmýna %30, hayvan alýmýna %40, süt saðým ünitesi ve/veya soðutma tanký alýmýna %40 hibe desteði saðlanmaktadýr.

 

DAP projelerinde 50 baþ alt sýnýrý bulunmasý, ilimizdeki küçük ölçekli hayvan yetiþtiricilerimizin bu projeden yararlanmasýna engel olmaktaydý. Bölge milletvekilleri ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðý nezdinde yaptýðýmýz yoðun giriþimler neticesinde yeni baþlatýlan bir proje ile Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu, Konya Ovasý ve Doðu Karadeniz projeleri kapsamýndaki illerde yapýlacak hayvancýlýk yatýrýmlarýnýn desteklenmesi ile ilgili yeni bir proje baþlatýlmýþtýr. Bu proje kapsamýnda bu bölge illerinde kurulacak 10-49 baþ arasý anaç büyükbaþ 100 -200 baþ arasý anaç küçükbaþ hayvaný bulunan iþletmelere yeni ahýr ve aðýl yapýmýnda %50, mevcut ahýr ve aðýl tadilatýnda %50, damýzlýk boða koç ve teke alýmýnda % 80 hibe desteði saðlanacaktýr. Söz konusu proje 2014-2018 yýllarý arasýnda uygulanacaktýr.

Ýki ayrý kalkýnma projesi(DAP hem DOKAP) kapsamýna dâhil ettirdiðimiz ilimizde, yapýlacak olan tarým yatýrýmlarýna büyük destek saðlanmaktadýr. Her zaman bizleri doðru yönlendiren ve bu yönde üstün gayret sarf eden tarým il müdürümüze de teþekkür ediyor. Ýlimizin için önemli bir sektör olan hayvancýlýk alanýndaki bu büyük desteklerin Ýlimiz çiftçilerine hayýrlý olmasýný diliyoruKaynak :

Tarih : 07.06.2014 - 12:04Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET