Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Baþkaný Salim Arslanhan AK Parti' Aday adayý oldu


AK Parti aday adayý Salim Arslanhan, aday adaylýðý için resmi baþvurusunu yaptý. AK Parti Ýl binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýyla aday adaylýðýný açýklayan BAYSÝAD Baþkaný Salim Arslanhan resmi baþvuru formunu Ýl Baþkaný Hakan Kobal’a verdi.

AK Parti Ýl binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Arslanhan;

Sayýn il baþkaným, Kýymetli il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,  gençlik ve haným kollarýmýz, Hanýmefendiler ve beyefendiler, Basýnýmýzýn güzide temsilcileri

       Yeni Türkiye yolunda AK partimiz 12 yýlda, ülkemiz ve ilimizin iktisadi sosyal ve ekonomik kalkýnmasýnda yapmýþ olduðu devrimlerle, halkýmýzýn huzur ve refahý için gece gündüz çalýþmalarýný hýzla sürdürmektedir.

 Yedi haziranda yapýlacak 25. Dönem milletvekili genel seçimlerinde yine, yeniden AK parti olarak alacaðýmýz en yüksek oy oranýyla ülkemiz ve ilimizin kalkýnmasýnda canla baþla çalýþacaðýz.

  Bilindiði üzere ilimiz 24. dönemde 1(bir) milletvekili ile temsil edilmiþtir. Baþta il baþkanýmýz olmak üzere milletvekilimiz, belediye baþkanýmýz, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilimiz adýna kurulmuþ STK larýmýzýn üstün gayretleriyle ‘’Ýkametimi Bayburt’a Alýyorum’’ kampanyasý sonuç vermiþ, yeniden 2 (iki) milletvekili ile temsile hak kazanýlmýþtýr. Emeði geçenleri gönülden kutluyorum.

  “ Bayburt’u sevmek bir iddiadýr, yatýrým yapmak ispatýdýr”

 Salim Arslanhan olarak 2007 yýlýndan bu yana ilimizin kalkýnmasý için yatýrým yapma yolunda çok önemli adýmlar attýklarýný belirten Arslanhan;

  “ Bayburt’u sevmek bir iddiadýr, yatýrým yapmak ispatýdýr” sloganýyla, Ýlimizin en büyük, ülkemizin sayýlý süt sýðýrcýlýðý iþletmesi olan ” Kardelen Süt” ü kurduk. Sektöre model olan iþletmemiz, ilimize 6 adet daha çiftliðin kurulmasýnda öncülük etmiþtir. Bunun sonucu olarak ta, Bayburt’umuz çevre illerde süt üretme konusunda 1. Sýraya oturmuþtur. Ýlimizin kalkýnmasýna yönelik BAYSÝAD olarak ta, 4 adet sempozyum gerçekleþtirdik. Koyunculuk kooperatifi organizasyonu ile 50*50 projesi çerçevesinde ilimize 2500 koyun kazandýrdýk. Silajlýk mýsýr ekim projesiyle de yýllarca BOÞ olan tarlalarýmýzda 40000 (kýrk bin) dönüm mýsýr ekilerek Bayburt’taki iþletmelerle civar illere satýlmak suretiyle, milyonlarca lira gelir elde edilmektedir. Yapýlan bu yatýrýmlarýmýza daha birçok örnek verebiliriz. Bugün burada milletvekilliði aday adaylýðýna baþvuruda bulunarak, daha müreffeh, kalkýnmýþ bir BAYBURT için çalýþmak üzere karar aldýk

 Deðerli hemþerilerim partimizin 2023 vizyonunda hedeflenen 500 milyar $ ihracat 25000 $  kiþi baþý milli gelir gibi hedeflerine ulaþmasýnda ilimizin de katký vermesini, bu hedeflere ulaþmak için yukarýda sayýlan yatýrýmlara yenilerinin eklenmesini, iþsizlik ve göç sorununun artýk konuþulmamasýný istiyoruz. Bunun içinde önümüzdeki dört yýlda Bayburt’umuza 4 fabrika yapýlmasýný planlamýþ bulunmaktayýz.

  Kamudaki vergi müfettiþliði görevim esnasýnda, gerekse bugün yürütmekte olduðum Yeminli Mali Müþavirlik mesleði ve Bayburt’a yatýrým yapan Bayburt sevdalýsý bir iþadamý olarak Bayburt’umuza yatýrýmcý ve yatýrým kazandýrmaya devam edeceðim. Bütün bunlarý yaparken en büyük gücü ve desteði siz deðerli dostlarýmdan alacaðýmý biliyor, hepinizi saygýyla sevgiyle selamlýyorumTarih : 02.03.2015 - 14:31Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET