Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Hasip Çiçekli


1- Hasip Çiçekli kimdir? Öncelikle sizi biraz tanýyabilir miyiz?

Ben 1961yýlnda Bayburt’un Çerçi köyünde doðdum. 1969 yýlýnda Ýstanbul’a göç ettik. Ýlk, orta ve liseyi 40 yýldýr ikamet ettiðim Küçükköy Gaziosmanpaþa da bitirdikten sonra 12 yýl Bulgaristan da kaldým. Deri fabrikasý kurdum, hem ithalat ihracat yaptým hem de üniversiteyi bitirdim. Uzun yýllar tekstil ve deri iþi ile uðraþtým. Þuan özürlülere yönelik derneklerde yöneticilik ve baþbakanlýk özürlüler idaresi þura üyesiyim. Evli, 4 çocuk babasýyým.

2- Yaptýðýnýz iþten bahsedebilir misiniz? Ne zamandan beri bu sektör içerisindesiniz?

Küçükköy Elmabahçesi mevkiinde akaryakýt istasyonu iþletmeciliði ve baba mesleði inþaat müteahhitliði yapmaktayým. 2005 yýlýnda baþladýðýmýz istasyonumuzu 2007 yýlýnda faaliyete geçirdik. 5 ay gibi kýsa sürede þükürler olsun belli hedeflere ulaþtýk. Hem bu bölgenin insaný olmamýz hem de müþteri memnuniyetine verdiðimiz önemle kýsa sürede semeresini gördük. Tabi ki hemþerilerimizin de duyarlý olarak bizleri tercih etmelerini bekliyorum


3- Bayburt’a uzanalým isterseniz, Bayburt’la devam edelim... Bayburt’un sosyal ekonomik ve mümkünse siyasi yapýsýyla ilgili deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Tabi ki bu sorunuza biraz yüzeysel cevaplar vereceðim. Çünkü memleketle iliþkim babamýn 4 yýl önce ýsrarý ile bana finans ettirip yaptýðýmýz yazlýk la birlikte baþladý. Ben iþlerimin yoðunluðu nedeniyle ancak birkaç gün kalýp dönüyorum. Bayburt son yýllarda fakültelerin açýlmasý, otoyollarýn geniþletilmesi, organize sanayi bölgesinin kurulmasý, toplu konutlarýn yapýlmasý ve de bölgemizin teþvik kapsamýnda olmasý hasebi ile hayvancýlýk, arýcýlýk ve diðer alanlarda yatýrýmlarýn yapýldýðýný okuyor ve duyuyorum. Tabi ki bunlar sevindirici haberler. Siyasal yönden Bayburt insaný hep doðru yerde olmuþtur. Maddi olarak büyük deðildir ama onurlu ve gururlu duruþu ile siyasi hayatta hep yer bulmuþtur.


4- Sizde BAYSÝAD ýn önemli üyelerinden birisisiniz. BAYSÝAD ile ilgili deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

BAYSÝAD’a gelince 3 yýl önce kurulduðunu bir arkadaþýmdan duyunca hemen birkaç arkadaþýmý da alarak üye oldum. O dönem baþkanlýk yapan Temel abi çok gayretli ve bir þeyler yapmaya çabalayan hatta toplumda ses getiren Atatürk Kültür Merkezinde ki Sempozyumu bizde takdirle karþýladýk, fakat Temel beyin baþkanlýktan ayrýlmasý ile bir boþluk oldu, sanki 2 yýldýr kapalý gibiydi. Ne arayan var ne soran, ne mesaj geldi nede bir haber. taki Salim beyin beni aramasý ve istasyonumuzun açýlýþýna bir gurup arkadaþla gelerek bizleri onurlandýrmasý ile tekrar iliþkiler baþladý. Tabi ki hepimiz daha duyarlý olmalýyýz güçlenmeli ve bu gücümüzü sosyal ve siyasal alanda kullanmalýyýz. Dergi güzel inþallah daha güzel olur. Allah yardýmcýmýz olsun.Tarih : 09.12.2007 - 02:07Bayburt'tan Simalar

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET