Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Arif Daðlar
Arif Daðlar
Kartal Belediye Baþkaný

Sancaktepe’den Kartala… Kendisiyle Özdeþleþen Proje; Kartalite

Bu sayýmýzda deðerli üyemiz Kartal Belediye Baþkaný Sn Arif Daðlarýn söyleþisini ve yaptýðý güzel çalýþmalarý sizlere sunacaðýz.

Arif Daðlar kimdir?

01.01.1954 Bayburt doðumlu. Ýlköðretimini Bayburt’ta tamamladý. Fenerbahçe Lisesinden mezun olduktan sonra Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesini bitirdi.  Sosyal, Kültürel, Sportif amaçlý sivil toplum kuruluþlarýnda baþkanlýklar ve iþ dünyasýnda üst düzey yöneticilik yaptý. 1997 – 2004 yýllarý arasýnda Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi Hamidiye A.Þ.’de Genel Müdürlük Yaptý.  Söz konusu dönemde ekibiyle beraber Türkiye ve dünya çapýndaki projeleri altýna imzasýný attý. Aldýðý uluslar arasý ödüllerle de bu baþarýyý pekiþtirdi. 36 yýldýr Kartal’da ikamet eden evli ve üç çocuk babasý olan Arif DAÐLAR, Ýngilizce bilmektedir.

Kartal'ýn yeni konumu ve fonksiyonlarýyla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz?

Kartal'ýn yeni fonksiyonunu deðerlendirirken, yeni fonksiyonu yüklenmesi gereken bu kentin geçmiþini de tarihi olarak, coðrafi olarak, ekonomik olarak bilmek gerekiyor. Ekonomik olarak sosyoekonomik yapýsý itibariyle böyle bir misyonu yüklenmesi bunu kaldýrabilmesi uygun mudur, deðil midir? Öncelikle bunu deðerlendirmek gerekiyor.

 

Kartal'ýn geçmiþine baktýðýmýz zaman Ýstanbul'un çevre ilçeleri içerisinde ilk yerleþim yeri olarak seçilmiþ bir kent olduðunu görürsünüz. Ýstanbul'un fethinden 100 yýl önce Orhan Gazi döneminde alýnan ve bugün Kartal'ýn Maltepe ile sýnýrýný teþkil eden o sýnýra kadar alýnan bir yerleþim alaný Kartal. Osmanlý öncesi döneminden gelen ismi ile yeni ismi birbirini çaðrýþtýrýyordu. Eski ismi Kartalýmýn diye geçiyordu eski kayýtlarda. Bölgede etkin olmuþ Osmanlý komutanlardan biri de Kartal Baba. Her ikisi de hatýrlansýn ve ikisinin de hakký kalmasýn diye o günden bugüne kadar Kartal olarak geliyor. Kartal, geliþmeyi, dinamizmi, hareketi simgeliyor. Baþarý ayrýntýda gizlidir. Markalar hep kendilerini ön plana çýkaran özelliði ile bu detaylarý ihmal etmedikleri için, detaylarý gördükleri için ön plana çýkýyorlar. Kartal'ýn ayrýntýyý görebilme özelliði de var.

Kartal'a baktýðýmýz zaman bir kent için ön görülen bütün þartlar mevcut. Tercih edilen nedenlerden en önemlisi sahil ilçesi olmasýdýr. Ýkincisi ormanýn bulunmasýdýr, yeþili olmasý. Çünkü Aydos Ýstanbul'un en yüksek tepesi. Üçüncü en önemli özelliði eðimli bir arazinin olmasýdýr. Bu çok önemli; çünkü düz zemin üzerine kentler kurulmuyor.

 

Coðrafi açýdan eðim bir kentin yerleþmesinde çok önemlidir. Ön görünümün ve arka görünümün birbirini kesmemesi gerekiyor. Aydos'tan baktýðýnýzda sanki balkondan seyrediyormuþ gibi geliyor insanlara.

O nedenle Osmanlý döneminde Kartal'a çok sýk gelirlermiþ. Dördüncü özellik ise; mesela Ýstanbul Boðazý'nýn iki yakasý çok önemlidir. Stratejik olmanýn ötesinde coðrafi olarak çok deðerlidir.

Deniz kýyýsýnýn ötesinde karþýda bir kara parçasýný görme ve göz uyumunu saðlamada önemli bir artý. Kartal'ýn böyle bir özelliði var ama denizi kesen Prens Adalarý var. Siz bir sonsuza bakmýyorsunuz onu kesen Adalar zinciri önünüzde.

Ýkinci bir boðaz Kartal'da mevcuttur. Yerleþim itibariyle prestij üstünlüðüne sahip.

Kartal þu anda 500 bini aþkýn nüfusa sahip.

Kartal'da yerleþim itibariyle ekonomik olarak bir sanayileþme var ama ticaret Kartal'da pek geliþmedi. Göreve geldiðimizde buradaki bölge insanýnýn þikâyet ettiði konu þuydu; “Çevremizde daha sonra geliþen ilçeler ticaret konusunda oldukça yoðunlaþma yaþamasýna raðmen niçin Kartal'da bu yok!”

Yerel yönetici bu küreselleþen dünyada sadece yasalarýn verdiði sorumluluklarý yerine getirmenin ötesinde o kenti bir yerlere taþýma, o yarýþa sokma, o yarýþta katma deðer üretmesi gerekiyor. Bunlarý o kentin kalkýnmasýnda dinamik olarak kullanmasý lazým. Refah düzeyini yükseltme konusunda ekonomik seviyesini yükseltmesi noktasýnda bir çýta koymasý lazým.

Burada yaþayan insanlarda bu geliþmeden yararlanacak ve mutlu olacaklar. Yaþam kaliteleri hayat standartlarý yükselecek.

Bizim görevimiz bu insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak, temel hedef bu insanlarýn mutlu olmalarýný saðlamak, sosyal belediyecilik yapmak ve 'bu kenti bu yarýþta lider yapacaðým' düþüncesiyle yola çýkmak.

O zaman siz o hedefe odaklý çalýþmalar yaparsýnýz. Böyle olunca baktýk ki, bizim bölgemizde konut olunca, sanayinin bir kýsmý da burada kalýnca terk etmek zorunda kalýyorlar. Terk edilen alanlarýn çok kötü olduðunu gördük. Bir plansýzlýk burada da yaþanmasýn diye düþündük, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz da bu düþüncede olduðunu ortaya koydu. Ýstanbul artýk tek merkezden bu sorunlarý taþýyamýyor. Ýnsanlarýn kalkýp Anadolu Yakasý'ndan Avrupa Yakasý'na iþi için gidip gelmesini mantýklý bulmak mümkün deðil.

Demek ki, yeni alt merkezlere ve sadece 1-2 deðil, 3-4 noktada bu yükü kaldýracak alanlara ihtiyaç var. Bu noktada biz de dedik ki; sanayi burayý terk ediyor, o zaman Anadolu Yakasý'nýn alt merkezi olarak Kartal olabilir. Yeni planlara girebilir. 1/100 binlik planlara alt merkez olarak Kartal 550 hektarlýk alan girmiþ oldu. 2007'de alt merkez planlara göre de 1/25 binlik planlar þu anda hazýrlanýyor. Zaha Hadid'in bu konseptin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili uluslar arasý yarýþmada Kartal ile ilgili önerisi kabul edildi. Þu anda bütün dünya Kartal'ý takip ediyor. Kartal böylece tüm dünyanýn gündemine girmiþ oldu. Yarýþmanýn sonuçlarýnýn nasýl neticelenecek merakla da bekleniyor. Çünkü böyle bir dönüþüm dünyada bu ölçekte hiç gerçekleþmemiþ. 

Tarih : 18.10.2008 - 03:04Bayburt'tan Simalar

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET