Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Sezgin YILMAZ
1- Sezgin Bey kendinizden bahseder misiniz, Sezgin Yýlmaz kimdir?

 1973 yýlýnda Bayburt da doðdum.1974 den 1980 e kadar Ýzmir de yaþadýk. Eðitim hayatýmýn tamamý Ýstanbul da geçti.Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünü bitirdim.Yaklaþýk 3 yýl kadar özel sektörde çalýþtýktan sonra ilk þirketimiz olan Denge Mühendisliði kurduk.Evliyim ,2 oðlum var.

2- Yaptýðýnýz iþten, þirketinizden ve sektörünüzden, çalýþmalarýnýzdan bahsedebilir misiniz?

 Yaptýðýmýz iþleri özetleyecek olursak, mühendislik tasarým hizmetleri, enerji, inþaat, ulaþtýrma sektörlerindeki fizibilite ve danýþmanlýk hizmetleri, ilgili olduðumuz sektörlerdeki yabancý mümessillikler diye kategorize edilebilir. Ýlk þirketimiz olan Denge Mühendislik enerji santralýndan stadyuma, limanlardan büyük alýveriþ merkezlerine kadar, büyük toplu konut projeleri, sanayi tesisleri, metro ve raylý sistem projeleri gibi oldukça deðiþik sektörlerde mühendislik hizmetleri veriyor… Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Litvanya, Hindistan, Cezayir, Türkmenistan gibi birçok ülkede yaptýðýmýz projeler ile nitelikli mühendislik hizmetleri sattýðýmýzý düþünüyoruz. Geçtiðimiz yýl kurduðumuz Artan Ýnþaat Yatýrým ise enerji ve ulaþtýrma sistemlerinde yapacaðýmýz yatýrýmlarý altýnda toplayan bir çatý olacak. Özellikle Raylý Sistem Ulaþtýrma Sektöründe ilgilendiðimiz ve ülkemize teknoloji transferi saðlayacak bir yapýlanma içersindeyiz.

3- Ýstanbul’daki önemli iþadamlarýmýzdansýnýz.  “Ýstanbul’daki Bayburt” için nasýl bir gözlem yapýyorsunuz, neler söylemek istersiniz.

 Hatýrlarsanýz geçen hafta BAYSÝAD ýn düzenlemiþ olduðu kahvaltý programýnda da söylediðim gibi,ben hemþehrilik iliþkilerini akrabalýk iliþkilerine benzetirim. Herikiside hazýr iliþkilerdir, özel bir çaba harcanmadan kazanýlýr, deðeri ne kadar bilinir yorumunu sizlere býrakayým....Ýstanbul içersinde birçok þehri barýndýrýyor. Ýnsanlar bu þehirde yakýnlarýndan, akrabalarýndan, arkadaþlarýndan, sosyal çevresinden ve en nihayetinde doðal müttefiki olan hemþehrilerinden güç alýp hayata tutunuyorlar. Buradaki yaþam pratiði bize gösteriyor ki, güçlü hemþehrilik iliþkileri, o hemþehri grubunuda her anlamda güçlü kýlýyor. Bir tesbitimi sizinle paylaþmak isterim, Ýstanbul da tanýdýðýmýz ve iþlerinde baþarýlý olmuþ Bayburtlularýn olduðunu görüyoruz ancak bu baþarýlarýn dayanýþmadan güç aldýðýný söylemek çok zor. Yani bizlerin oluþturduðu dernekler vs. bizleri daha güçlü kýlalmamýþ, herkes kiþisel kararlarý ve yetenekleri ile yada iliþkileri ile toplumda yer edinmiþ. Bunun aksi örneklerini gözlemlemek mümkün, gerek siyasi hayatta gerekse ticari hayatta, karar mekanizmalarýna ulaþmada, çaplarýnýn çok ötesindeki konumlarda olan hemþehri gruplarýný kolaylýkla farkedebiliriz. Ýstanbul daki Bayburt ise, maalesef olmasý gerektiðinin çok gerisinde.

4- Bayburt’la ilgili deðerlendirmenizi alabilir miyiz, Bayburtluya tavsiyeleriniz neler?

Söyleþinin baþýndan da anlaþýlacaðý gibi esasen hayatýmýn hiçbir dönemi Bayburt da geçmedi, tavsiye deðil de duygu paylaþýmý diyebileceðim þeyler olabilir. Muhakkak dayanýþma cemiyetlere güven ve güç verir. Dayanýþma ile büyüyenler kendilerini cemiyetlerine karþý borçlu hissederler, borçlarýný ödeme istekleri bir döngü oluþturur, kuþaklar boyu sürer. Allah korusun saðlýk sorununuz olsa muhakkak sahasýnda en iyi birkaç hemþehriniz olur, þehrinizde mutlaka birkaç emniyet müdürü, birkaç belediye baþkaný, birkaç hakim, herkesin tanýdýðý iþ adamlarýnýz, milletvekilleriniz, sanatçýlarýnýz, gazetecileriniz, sporcularýnýz ile gerçekten önemli bir cemiyet olmuþsunuzdur... Bunu baþaran hemþehri gruplarýnýn olduðunu biliyoruz. Bence bunun iki sebebi var. Ýlki eðitim ikincisi dayanýþma. Sanýrým ilk kuþaklar eðitime yeterince vurgu yapamadýlar, bizlerin bu konuda çok daha hassas davranmasý gerekir diye düþünüyorum.

a. Bayburt’un sosyal ekonomik ve mümkünse siyasi yapýsýyla ilgili deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

 Bayburt da yaþamadýðým için orayla ilgili deðerlendirme yapmakta yetkin olduðumu düþünmüyorum, ancak Ýstanbul da ki Bayburtlularýn bir bakýma orayý yansýttýðýný varsayarak deðerlendirmeler yapabiliriz. Aileden ilk aldýðýmýz bilgiler, terbiye, ahlak vs. kiþiliðimizi de þekillendiriyor. Sanýyorum Bayburtlular olarak hepimiz inançlý olmak, vatansever olmak, namuslu olmak, dürüst olmak, ahlaklý olmak gibi muhafazakar deðerlere yapýlan vurgularla büyüdük. Bunun ekonomideki yansýmasý çalýþkan ancak yeterince iddialý olmamak olarak göze çarpýyor, aksi halde Ýstanbul un en büyük konut üreticilerinin Bayburtlu olmasý gerekirdi maalesef en iyi ve en eski olduðumuz sektörde dahi arzu edilen yerde olamamýþýz. Ekonomide yeterli bir güç oluþturmayýnca siyasette de yön veren olunamýyor, hemþehrilerimiz bulunduðu siyasi partilerde olmasý gerektiði kadar etkili noktalarda olduðunu söylemek zor. Þimdi bu söylediklerimiz ile iç karartýcý bir tablo çiziyor olmak ta istemem doðrusu. Bayburtlu hemþehrilerimin  zekasýnýn ,ahlakýnýn ve duruþunun çok daha iyi noktalara layýk olduðunu düþünüyorum.

5- Sizde BAYSÝAD ýn önemli üyelerinden birisisiniz. BAYSÝAD ile ilgili deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

 Hayatým boyunca nerelisiniz sorusuna çok büyük bir gurula cevap verdim, bu hepimizin ortak özelliðidir belki, herkes memleketi ile övünür bizde bu duygu hat safhada geliþmiþtir. Yalnýz bir konudaki eksikliðimizin giderileceðine dair ümidim çek zayýf idi, teþkilatlanamama yada organize olamama. Daha önceki dönemleride bilemediðim için kimsenin hakkýný yemek istemiyorum ama bu dönem yapýlanlarý derginizden takip ediyorum, zaman zaman davetlere çaðýrýyorsunuz faaliyetlerinizi gözlemliyorum, açýkçasý memnuniyetle karþýlýyorum. Bizleri de yüreklendiriyorsunuz. Bayburt taki tarým ve hayvancýlýk konularýndaki eðitim programýnýz her türlü taktirin üzerinde, sizleri kutluyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.Tarih : 06.02.2009 - 01:46Bayburt'tan Simalar

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET