Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Hasan BAYANSAL


*Onnur Avantaj Maðazalarýnýn doðuþunu sizin aðzýnýzdan dinleyebilir miyiz?

Onnur AVM oluþumu sektöre baþladýðýmýz 1974 yýlýnda Beyazýt’ta perakende tekstil maðazamýzda Hülya Maðazasý adý altýnda tekstil iþine baþladýk. Ýmalat, dikim atölyesi olarak 6 yýl faaliyet gösterdikten sonra büyük bir tekstil firmasýnda 5 yýl (Polo Tekstil) yöneticilik yaptýktan sonra 1997 yýlýnda bu firmadan ayrýlarak kendi iþini kurdum. 1997 yýlýnda Penka Dekorasyon Tekstil olarak faaliyetlerine baþladý. 2002 yýlýnda ise oðlu Nurullah Bayansal tarafýndan geliþtirilen "avantaj maðazacýlýk"sistemi ile Onnur AVM olarak tekstil sektörüne perakende zinciri kavramýný getirdi.

Þuanda hali hazýrda 20 maðaza ile hizmet vermekte olan firma 2 bölge olarak Karadeniz’de 15 Marmara’da 5 maðazasý bulunmaktadýr. Karadeniz’de ilk maðazasýný Trabzon’a açan firma 2008 yýlýnda fatihte 7 katlý maðazasýný Saadet Partisi genel baþkaný Sn. Numan Kurtulmuþ’un katýlýmýyla açmýþtýr.

*Hasan Bayansal Kimdir?

1962 yýlýnda Bayburt Erikdibi Köyü (PAYNIK)ta doðdum, ilköðretimimi köyde tamamladýktan sonra 1971 yýlýnda ailece Almanya ya giderek 4 yýl ikamet ettik.1975 yýlýnda itibaren iþ hayatýna baþladým, 1984 yýlýndan itibaren siyasi çalýþmalarýmda (milli görüþ) te devam ediyor.2009 seçimlerinde Fatih’ten belediye meclis üyeliði adaylýðým oldu.

Birçok Sivil toplum kuruluþlarýnda aktif görevler aldým. Erikdibi Köyü Yardýmlaþama ve Dayanýþma Derneði, Fatih hilal spor ve BAYSÝAD - Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Kurucular Kurullarýnda yer aldým. Halen BAYSÝAD yönetim kurulunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babasýyým.

Hasan Bayansal BAYSÝAD’ýn ilk fikir önderlerinden ve kurucularýndandýr. Bu kapsamdaki ilk çalýþmalarýný kendi aðzýndan dinleyelim…

Bir gün iþ görüþmesi için Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine gittiðimde beni yönlendirdikleri yöneticiyle ilginç bir diyaloðumuz gerçekleþti. Konuþurken bu yöneticinin þivesinden Bayburt’lu olduðunu fark ettim. Konuþmamýz ilerledikçe hemþerimizin sýkýntýlarý bizim iþimizin önüne geçti ve kendi iþimizi unutup bu deðerli yönetici hemþerimizin (Azmi Polat) sýkýntýlarýyla ilgilendim. Buradan da anladým ki asýl sýkýntýmýzýn Ýstanbul’da önemli bir Bayburt sivil toplum gücünün eksikliðidir. Bu konuþmalar sonucunda bir yönetici-iþadamý derneðinin kurulmasýnýn gerekliliðini vurguladým. Azmi bey bu görüþme ve istiþareler sonucunda beni diðer bir deðerli Bayburtluyla (Þinasi Baþaran) tanýþtýrdý. Aslýnda Þinasi Baþaranýnda bu paydada çalýþmasýnýn olduðunu gözlemledik. Ýlki üç kiþiyle yapýlan toplantýnýn ardýndan dördüncü toplantý 25 kiþiyle Florya da gerçekleþtirildi. Biz bu iþe baþlarken hayýrlý niyetle baþladýk. Ýþimizde bereketli oldu ve bu çalýþmalar sonucunda BAYSÝAD kurulma aþamasýna geldi.

*BAYSÝAD’ýn çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Özellikle son gerçekleþtirdiðimiz III. Ekonomik Kalkýnma Sempozyumu, ayný zamanda siz bu sempozyuma sponsordunuz… Deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Bu tür sempozyumlarýn yöre insanýmýza katkýsýna olan inancýmýzý kendi köylülerimizle de paylaþarak,bu tür projelerin uygulamasý sonrasýnda köyümüzün göçten kurtularak geçimini doðduðu yerde saðlayan bir nesil oluþacak.Bu konudaki gayretimiz sonuç verdi..

Bu son sempozyumda özellikle hemþehri ve köylülerimize faydalý olacaðýna inandýðýmýz Damýzlýk koyun projesi kapsamýnda köylülerimize önayak olarak kooperatifimizi kurduk.

TEDGEM in “Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi Uygulama Esaslarý “ kapsamýndaki Bu “Uygulama Esaslarý” Devlet Bakanlýðý ile Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý arasýnda yoksullukla mücadele kapsamýnda, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kiþi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamý arttýrmak, tarýmsal ürünleri mahallinde deðerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için ortak projeler uygulamak amacýyla ve 3294 Sayýlý Kanun kapsamýnda olan kiþi ve ailelere  yönelik, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü ile Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý iþbirliðinde, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan yürütülecek  projelerdeki uygulama usul ve esaslarýný belirlemek amacýyla hazýrlanmýþtýr.

Bu projeden yararlanan kooperatif ortaklarý 3294 sayýlý yasayla belirlenen fayda sahipleri olacaðý için kaynak SYDGM ’den saðlanacaktýr.

Proje Ölçekleri

50 Aile X 25 Baþ Koyunculuk Projesi

Erikdibi köyü Kooperatifimizin Damýzlýk Koyun Yetiþtiriciliði projesi uygulamalarý ve kredilendirme programýna alýnabilmesi için gereken prosesleri tamamlamýþ ve müracaatlarýný yapmýþtýr. Nasip olursa bu devlet destekli projeyi 2010 yýlýnda hayata geçireceðiz.

Bu projede bize yardýmcý olan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü Eski Daire Baþkaný Salih Zeki Yýldýz, Erikdibi Köyü Yardýmlaþama ve Dayanýþma Derneði,Baþkaný Mustafa Bayansal, BAYSÝAD Baþkaný sayýn Salim Arslanhan,a Çok teþekkür ediyorum.

Bu Tekstil deki baþarýnýzý anlatýrmýsýnýz ?

Öncelikle çok çalýþmak, inanmak ve ailede fikir birliði gerekiyor, Bu hususta eþim beni çok destekledi ve morar verdi,yanlýþlarýmda ikaz etti.Oðlum genç nesil olmasý münasebetiyle ticarete bakýþ açýsý çok daha iyiydi.onun için rahmetli babamýn oðlum Nurullah için söylediði sözü bende sizlerin aracýlýðýyla ilk defa burada söylemek istiyorum.”Gözümün nuru Nurullah,ým iyi ki Varsýn”.

Sektörünüzle ilgili Bayburt ta yatýrým düþünüyor musunuz?

Elbette... Zincir maðazacýlýk sistemimizi “Karadeniz Bölgesi”ne uygulamak nedenlerimiz arasýndadýr. En son açtýðýmýz son 3 Maðazamýz Bayburt, Gümüþhane ve Erzincan da Hizmete girmiþtir.Tarih : 23.03.2010 - 04:57Bayburt'tan Simalar

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET