Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Kýymetli Hocalardan Kýymetli Baðýþ


Bayburt Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonunu her geçen gün arttýrmaya devam ediyor. Bayburt Üniversitesi Merkez Kütüphanesine akademisyenler tarafýndan 4 bin 923 adet kitap baðýþlandý.

Çeþitli branþlardan çok sayýda kitap baðýþý yapan hocalarýmýzýn isimleri ve baðýþladýklarý kitap sayýlarý ise þöyle; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Necmettin Tozlu 2 bin 722 adet, Atatürk Üniversitesi Emekli Ýlahiyat Profesörü Asri Çubukçu 984 adet, Ankara Üniversitesi Emekli Ýlahiyat Profesörü Necati Öner 965 adet, Emekli Bankacý Ali Avni Yüzbaþýoðlu 252 adet kitap baðýþýnda bulundu.

Bayburt Üniversitesi merkez kütüphanesi 15 bin koleksiyonuyla günde yaklaþýk 200 kullanýcýya doðrudan hizmet veren evrensel bir bilgi merkezi olma yolunda hýzla ilerliyor. Merkez Kütüphanesi her öðretim yýlýnda olduðu gibi 2013- 2014 öðretim yýlýndada üniversitemizin fakülte, yüksekokullar ve enstitülerinden gelen talepler doðrultusunda 761 adet basýlý yayýn olmak üzere, EBSCOhostonline iletiþim sistemi üzerinden hiperkitap veri tabanýnda mevcut 10. 600 adet tamamý Türkçe elektronik kitap kullaným hakký satýn alarak, baþta akademisyenler ve öðrenciler olmak üzere, tüm kullanýcýlarýn hizmetine sunmuþtur.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coþkun baðýþçýlara bu örnek davranýþlarýndan ötürü ve üniversitenin zenginleþmesine katkýda bulunmalarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi. Ayrýca bu çok anlamlý ve deðerli baðýþtan dolayý çok memnun olduklarýný dile getiren Rektör Coþkun; kütüphaneye baðýþ yapan hocalarýn kütüphane içerisinde kendi isimlerinin verileceði bir bölüm oluþturacaklarýný bildirdi. Tarih : 16.01.2014 - 14:27Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET