Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Bir Bayburtlu Bestekar Fýrat Kýzýltuð


Yazar, þair, bestekâr. Bayburt''ta doðdu. 1957 yýlýnda Trabzon Öðretmen Okulunu bitirdikten sonra yurdun çeþitli yerlerinde ilkokul öðretmenliði ve fotoðrafçýlýk yaptý. 

Müzik bilgilerini Ýstanbul Belediye Konservatuvarý ve Ýleri Türk Müziði Konservatuvarýnda ilerletti. Viyolonsel, solfej ve usûl dersleri aldý. 1956-1966 yýllarý arasýnda Ýleri Türk Müziði Konservatuvarý Derneði''nde viyolonsel çaldý, ders verdi ve genel sekreterlik yaptý. 1963-1976 arasýnda Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki Ýstanbul Belediye Konservatuvarý Ýcra Heyeti''nde yer aldý. Ýstanbul Devlet Klasik Türk Müziði Korosu''nda 1976-2000 arasýnda viyolonsel çaldý. 2000 yýlýnda emekliye ayrýldý.

Þiir ve yazýlarý 1983 yýlýndan itibaren Türk Edebiyat dergisi çýkmaya baþladý. 100''ü aþkýn bestesi vardýr. Þiirleri

Bir Dane Bir Dane (1990), Bayburt Þikesteleri (1996), Oðuz Destaný (1994), Kitab-ý Yave (Hicivleri, 1998), Mavi Karanlýk (1999).

Hikayeleri Satrançname (2004)

Denemeleri Dildeste (Bestekârlar, þairler ve þiirler üzerine, 2001), Dilbeste (Bestekârlar, þairler ve þiirler üzerine, 2005).

Hatýralarý Bandodan Klasik Müziðe (2003)

Marþlarý Çocuklara Müzik (2000)

Kaynak: www.msxlabs.org 

1-
Þehid Osman, üz sürmege daþýna,
Geldim diyim, neler geldi baþýma,
Nesahet ver beni alýp garþýna;
Çýnar, yýhýlsa da kökü devrülmez,
Helallýða gelen, geri çevrülmez.

2-
Duduzar’dan sabah güneþ galhanda,
Guþluh vahdi daþlarýný yahanda,
Gellenguþlar yuvasýndan çýhanda;
Daha çay iþmeden, cama çýhardým,
Üstündeki ziyarete bahardým.

3-
Eteginin dibindeydi mehtebim,
Ahþam gelür, sabah gene giderdim,
Gemsiz bir uþahdým, yohdu heç derdim;
Birgün, buzda gaydým, kesdim dizimi,
Resim kimi sahliram ben izini.

4-
Yalýnayah uþahlara imrendim,
Onar kimi dolanmaya özendim,
Sapa yerlere sahlandým, gizlendim;
Ayaðými yer kýtladi, aðrýdi,
Anam gýzdi, ele bi zopba atti ?

5-
Bazarlari, mehle mehle dögüþdük,
Yara, bere içinde galduh düþdük,
Saç aðardi, o günnere gülüþdük;
Goballari gýrýp, tandura atduh,
Tandubaþi söhbetinde annatduh

6-
Duduzar’da iki yýðýn daþ vardi,
Hekâtlari, beni, üzer, yahardi,
Orda gezen herkes susar, dalardi;
Beyböyrein mezerine baharduh
Böyüklernen göge avuç açarduh.

7-
Bendin altýnda bir çift Suluh vardi,
Merdivanla, iç galaya çýhardi,
Düþüncesizler daþ yuvarlarlardi;
Gorha gorha birgün inip çýhmýþdým,
Damçýlardan, islah yerde gaymýþdým.

8-
Yol üsdünde egük daþa bahardým,
Mam Kövü’nün yollarýndam gorhardým,
Tikhmedaþý görende ferahlardým;
Üç minare boyu üsgek yar vardi,
Deli Coruh aþþaðýda ahardi.

9-
Coruh her yýl iki-üç can alurdi,
Teze gelin, genç analar bulurdi,
Yanuh ürekler de bize galurdi;
“Gelin Anþa, sellerde sýzýyýnan,
Gucaðýnda çifte að guzuyunan.”

10-
Aslan Daðda gýþýn millet gayardi,
Usda olan, hoplahlardan atlardi,
Uþahlarýn ifah hizegi vardi;
Tatillerde garlara garýþurduh,
Dar vahýtlara geder yarýþürduh.

11-
Bahcalari, seyrangâdi, yohuþdi,
Galardý’nýn erükleri ne hoþdi,
Yarým yumruh, gehverengi, mayhoþdi;
Ömrü billâh bele meyve yemedim,
Gohusuni , hesretinen özledim.

12-
Goþgoz, kâmhut, gar altýnda olurdi,
Dayým, çayýrlarda maduk bulurdi,
Maduk, sonbaharda kopuk olurdi;
Gýzýlyar’ýn kengerini soyarduh,
Saðýzýný çeynemekden doyarduh.

13-
Hýdrellezde, duzli suya giderdük,
Goni, gonþi, herfeneler ederdük,
O gün kindi vahdi yaðmur beklerdük;
Gýz gelinler, golan vurur oynardi,
Yeniyetmeler, duramaz, gaynardi.

14-
Tandur üstünde gavurma gazani,
Tirit gohar, acýhdurur insani,
Az-çoh diye uþahlarýn küseni;
Tasa, çarþi somununu doðrarduh,
Gavurma zaman, hep his gohaduh.

15-
Gýþýn, gavut ufalamasi yerdük,
Gavurmali çorbasýný içerdük,
Datlýsýni, helvasýni severdük;
Erük gesefesine dayanýlmaz,
Alma urubi içenler ayýlmaz.

16-
Gazýntýlar, ezerteli gohardi,
Ezem, bazi fetirleri yahardi,
Anam, iþlikete, gugul yapadi;
Boranýynan, galaçoþnan yeyerdük,
Üsdüne davþan gani çay içerdük.

17-
Gýna gulah bayaz gudugum vardi,
Ayaðýmýn üzerinde yatardi,
Basdurmayý bekler, garða govardi;
Elimizle uþah kimi beslerdük,
Ayrýlýrken, onu ellere verdük.

18-
Þehid Osman, hoþ adamlar da vardi,
Deli Hüsnü de bunnardandi,
Böyük cadde üstünde dolanurdi,
Foter þapga, çeket, pantol geyerdi,
Beþ ireli, yeddi geri giderdi.

19-
Bir ilkbahar, Bayburdi sel basmýþdi,
Deli Hüsni, cama yazi asmýþdi,
“Men sabr-ý zafere” yazmýþdi.
Eski Türkçe mavu kâðýd umutdi,
Babam yýhýlan tükâni unutdi

20-
Geveze Abdulla, limon satardi,
Herkese, geþmerliknen lâf atardi,
Sahathana köþesini tutardi;
Mani söyler, mal garýþdururdi,
Sabah , ahþam çene yaruþdururdi.

21-
Ahþam üstü, üç bardah çay içerdük,
Sabremmi’nin gehvesine giderdük,
Pirî Beg’in söhbetini dinnerdük;
Hâfýz-i Þirâz’i ben ondan duydum,
Ýreli yaþda, aslýni ohudum.

22-
Fehne Nene, hekâtlar annadurdi,
Yanuh sesnen, hekâti datlandururdi,
Üregi yuhalar, aðlar dururdi;
“Andoros boynunda üç evlek dari,
Darýnýn yarpaði, heyvadan sari.”

23-
Babam, misafire âhenk çalardi,
“Geyik avý” türküsüne dalardi,
Gözlerim doluhur, içim yanardi;
Uþah üregime hicrân pay oldi,
Hesretligim, gurbetime tay oldi.

24-
Þehid Osman, onbir yaþýnda tezdim,
Birinci, Ýkinci Ordu’yu gezdim,
Neðme besteledim, hekâtlar yazdým,
Ayrýlýðýn acýsý heç dinmedi,
Ayrýlýh beni indürdi, inmedi.

25-
Gul Ozan’am, derdim, dilden ziyâde,
Bülbülü aðladan gülden ziyâde,
Yeddi derya geçen telden ziyâde;
Þehid Osman, Coruh bizi dinnesin,
Ürekler, sularla nenni söylesin.

15 Temmuz 1997 / Bayburt

Kaynak :

Tarih : 16.01.2014 - 14:38Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET