Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Baysiad Hakýnda


Misyonumuz
Baþta özdeðerlerimiz olmak üzere, halkýmýzýn tarihine, kültürüne, kimliðine saygýyý esas alarak;ulusal ve uluslar arasý düzeyde öz kimliðimizin muhafazasý. Bölgemizin ekonomik kalkýnmasýný gerçekleþtirip, geliþmiþ bölgeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak, bu doðrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamýn oluþmasý için organizasyonlar yapmak.
Üyelerimizin iþ hacmini artýrmalarýna yardýmcý olmak, bu doðrultuda ulusal ve uluslar arasý pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli geliþmelerini saðlayýcý bilgi akýþýný gerçekleþtirmek ve bunun için gerekli ar-ge çalýþmalarýný yapmak. Yüksek teknolojiye dayalý, üretimi esas alan bir anlayýþ doðrultusunda, uluslar arasý standartlara uymayý ve çevreye duyarlý davranmayý müessese kültürü haline getirmek. Güçlüde olsa haksýzýn karþýsýnda olmak, zayýf da olsa haklýnýn yanýnda yer almak.
Hür teþebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aþamasýnda giriþimci ruhu harekete geçirmek ve yaygýnlaþmasýný saðlamak. Ülke kaynaklarý ve insanlýðýn ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak sürekli kalýcý ve faydalý projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düþen görevi yerine getirmek. Sermayedar, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimin gerçekleþmesine öncülük etmek.

AMAÇLAR

1-KÝÞÝSEL GELÝÞÝM (Ýnsan Unsurunun Geliþtirilmesi)
Ýþadamlarýnýn ve istihdam ettikleri elemanlarýnýn kiþisel donanýmlarýný artýrmak, onlarýn sanayiinin ve ticaretin tüm fonksiyonlarý bakýmýndan daha olumlu ve verimli insanlar haline gelmesine katkýda bulunmak.Ýç derinliði olan, kiþisel ve mesleki açýdan yetiþmiþ, dayanýþma nosyonuna sahip nitelikli bir insan topluluðunun ortaya çýkmasýna katkýda bulunmak.

2-KURUMSAL GELÝÞÝM (Ýþ Ve Ýþleyiþ Sistemlerinin Geliþtirilmesi)

Küçük, orta ve büyük ölçekli iþletmelerin iþ ve iþleyiþ sistemlerinin geliþtirilmesine; insan, bilgi, para unsurlarýnýn denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, toplum kalite standardýnýn yakalanmasýna katkýda bulunmak.
Grup ruhunun geliþmesini saðlayarak, kiþilerin üstünde, kurumsal yapýlarýn öne çýkmasýný destekleyerek, yönlendirmek ve böylece daha köklü müesseselerin ortaya çýkmasýna katkýda bulunmak.

3-SEKTÖREL GELÝÞÝM (Piyasanýn Geliþtirilmesi)

Tüm sektörler için, iç ve dýþ pazarlarýn-piyasalarýn artýrýlmasýna, geliþtirilmesine,üreticiden tüketiciye, satýcýdan-alýcýya uzanan yollarýn açýlmasýna;üyelerimiz için, uygun þartlarda iþ yapabilecekleri ortamlarýn oluþturulmasýna, geliþtirilmesine katkýda bulunmak.
Sektörler arasýnda iletiþim kurarak ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerin sýhhatli bir tarzda oluþmasý için gerekli çalýþmalarý yapmak. Dünya ölçeðinde geliþen gerileyen sektörler ile ilgili çalýþma yaparak bu bilgi ve araþtýrma sonuçlarýný üyelerine ve ülke insanýna duyurmak.

4-KÜLTÜREL GELÝÞÝM (Deðer Ölçülerinin Geliþtirilmesi)

Ýþ dünyasýnýn yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuþatan geniþ bir yelpaze içinde; kiþisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki tüm kazançlarý ve kayýplarý ayný eksen üzerinde ele alan bir anlayýþla, toplumumuzun geçmiþten bugüne getirdiði kültürel manevi deðerlerle beslenmiþ, ortak bir iþ ahlakýnýn ve örnek bir iþ adamý yahut iþletme modelinin oluþmasýna, geliþmesine katkýda bulunmak.

5-TOPLUMSAL GELÝÞÝM (Ülkenin Ve Toplumun Kalkýnmasý)

Kiþilerin ve kurumlarýn kazanmasý ve kalkýnmasý ile birlikte ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel,ve teknolojik yönlerden kazanmasý ve kalkýnmasýna; daha mutlu, müreffeh daha güçlü ve muteber bir ülke düzeyine çýkmasýna katkýda bulunmak.

Vizyonumuz
BAYSÝAD genelde ‘Sivil Toplum Kuruluþu’, özelde “Bayburt sanayici, yönetici ve iþadamlarý derneði” olarak; hakkýn ve adaletin, huzurun, güvenin, fýrsat eþitliðinin, refahýn ve mutluluðun, serbest rekabete dayalý ekonomik sistemin saðlandýðý; tarihe ve topluma mal olmuþ yerel, yöresel ve evrensel deðerlerin korunup gözetildiði kendi içerisinde bütün, bölgesel etkin, ülkemizde saygýn bir BAYBURT’UN oluþturulma mücadelesine katkýda bulunarak Bayburt’un ve Bayburtlunun evrensel deðerler içinde kimliðini ve kültürünü muhafaza ederek Türkiye de hak ettiði yerde temsilini saðlamaktýr.BAYSÝAD Hakkýnda

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET