Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 2. Sayý


3 Aylýk dönemlerle yayýnlanan BAYSÝAD Dergisi 2.Sayýsý yayýnlanmýþtýr.
Bu ayki kapak konusunda " SÜT ÝNEKÇÝLÝÐÝ " ni iþleyen dergi,içeriðindeki deðerli müteþebbis ve bürokratlarýmýzýn uzmanlýk konularý ile ilgili yazýlarýný ve fikirlerini siz deðerli hemþehrilerimizle paylaþýyor.
 
Derginin önemli baþlýklarý;
1-Bayburt'ta Tarým-Hayvancýlýk ve Süt Ýnekçiliði: Umut Özkan
2-Türkiye'de KOBÝ Kredileri: Ýsmail Erdemir/BDDK Bþk .Yrd.
3-Bayburt'un Rekabet Avantajlarý:Yaþar Yerlikaya
4-Avrupa Birliði Mali Yardýmlarý: Kenan Yavuz
5-Aile Þirketleri: Durmuþ Saðlýk
6-Marka Hukuku: Av.Özkan Bayhan
7-Ýnternet Filtreleri: Sedat Ýli
8-Meslek Hastalýklarý: Dr.Yusuf Eren
9-Pusula:Surtaþ Madencilik: Hanefi Karaarslanoðlu

Dergimizi http://bulten.baysiad.org.tr adresinden de online okuyabilirsiniz. Dergimizi adresine isteyenler kenanyavuz@baysiad.org.tr mail adresinden veya 0212 635 29 81 telefonundan istekte bulunabilirler...

BAYSÝAD Yönetimi  Ekler
  KAPAK2.jpg   KAPAK SAYFASI2
BAYSÝAD Dergi

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET