Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 3. Sayý


3 Aylýk dönemlerle yayýnlanan BAYSÝAD Dergisi 3.Sayýsý yayýnlanmýþtýr.
Bu ayki kapak konusunda " RÜZGAR ENERJÝSÝ" ni iþleyen dergi, içeriðindeki deðerli müteþebbis ve bürokratlarýmýzýn uzmanlýk konularý ile ilgili yazýlarýný ve fikirlerini siz deðerli hemþehrilerimizle paylaþýyor.

Derginin önemli baþlýklarý;

1- Kapak: Rüzgar Enerjisi-Deniz Demir
2- Tarih ve Kültür Diyarý Bayburt-Adnan Okumuþ
3- Elektronik Ticarette Firma Stratejileri-Durmuþ Saðlýk
4- Avrupa Yatýrým Bankasý Kredileri-Kenan Yavuz
5- TUBÝTAK Destekleri-Onur Ozan Ekþioðlu
6- Bayburt'a Hayat Veren Projeler-Umut Özkan 
7- Katarakt ve Göz Saðlýðý-Selim Genç
8- Pusula-Ömer Bilgiseven
9- Bayburt ve Hazine-Kenan Yavuz(PETKÝM)
10- Kabuðunu Kýran Bayburt-Suat Müftüoðlu

Dergimizi adresine isteyenler kenanyavuz@baysiad.org.tr mail adresinden veya 0212 635 29 81 telefonundan istekte bulunabilirler...

BAYSÝAD YönetimiBAYSÝAD Dergi

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET