Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 4. Sayý


BAYSÝAD-Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinin Yayýn organý BAYSÝAD dergisi 4. Sayýsý Yayýnda...

4. sayýnýn kapak konusu Küresel Ýklim Deðiþimi ve Bayburt... ÝTÜ Metalurji Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu tarafýndan kaleme alýnan çalýþmada Küresel iklim deðiþimi ve bu deðiþimin Bayburt üzerine etkilerini derinlemesine inceledi...

Diðer içerikler ise þöyle...

-Baþkandan 14. Dede Korkut Þölenleri-Salim Arslanhan
-Katýlým Öncesi Mali Yardým IPA-Kenan Yavuz
-Baþbakandan Bayburt'a Büyük Ödül
-Röportaj-Arif Daðlar
-B Planý-Yaþar Yerlikaya
-Kooperatifçilik-Umut Özkan
-Hayat'tan-Hasan Feyzi Giray
-Kýrsal Kalkýnma Duyurularý-Kenan Yavuz
-Teknoloji ve gelecek-Yusuf Topçu

ve diðer haber, duyurular...

Saygýlarýmýzla...

BAYSÝAD Yönetim Kurulu
BAYSÝAD Dergi

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET